Legalita a legitimita výzkumu a aplikace cannabisterapie v Evropě od roku 2004, viz rozhodnutí schválené Europarlamentem pod č. j. A6-0067/2004 dne 7. 12. 2004Klíčové důkazy:  

1) Rozhodnutí odpovědného orgánu ke Směrnici 98/34/ES UNMZ ČR  ze dne 12.9.2014 č.j. 08780/5000/2014 a 2.3. 2015 č.j.
02296/1200/2015-002  a 02583/1001/2015-002 ze dne 20.3.2015 potvrzující, že zákon o návykových látkách měl být ve věci výroby cannabis notifikován u Evropské komise a rozhodnutí náleží Soudnímu dvoru EU najdete ZDE  a soudněznalecké Odborné vyjádření č. 1/1-2015 Přírodovědecké fakulty UP ze dne 10.8.2015, že konopí není prekurzor a nemůže tedy Nejvyšší a Ústavní soud o své vůli bez důkazu tvrdit, že není nutné předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU z důvodu, že zákon o NL aplikuje Nařízení ES o prekurzorech (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog), najdete ZDE a rozhodnutí Ústavního soudu č.j. SPR ÚS 578/15 ze dne 9.9.2015, že neexistuje judikatura, který by kdy doložila, že lze Nařízeni ES přímo implementovat do zákona, jak trvdil opakovaně mylně Nejvyšší a Ústavní soud jako důvod odmítnout položit předběžné otázky SDEU, naopak odkázal na nález č.j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8.3.2006 najdete ZDE

2) Varovné rozhodnutí Parlamentního institutu Parlamentu ČR z roku 2012 při schvalování zákona č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren), že zákon o návykových látkách a zákon o léčivech je potřeba notifikovat dle Směrnice 98/34/ES najdete ZDE

3) Klíčové (avšak rozdílné od UNMZ) rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 64818/2014/TIS ze dne 9.1.2015 a MZDR 40243/2013 z 7.11.2013 potvrzující, že zákonná ustanovení s povahou technického předpisu ZoNL byla notifikována dle povinnosti směrnice 98/34 ES až novelou zákona č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014 čili až 9 let po vstupu ČR do EU a 12-ti novelizacích ZoNL najdete ZDE 

4) Legalita a legitimita výzkumu cannabisterapie a a její aplikace z českého i evropského práva. Důkaz: Právní argumentace veřejně dostupných zdrojů zákonů a jejich změn, judikatury a mezinárodních smluvních závazků České republiky po vstupu do EU najdete ZDE 
Důkaz: Analýzu dopadů drogové legislativy (studie PAD, 2001) dokazující velmi negativní důsledky trestnosti držení drog pro celou společnost najdete na vládním serveru ZDE a stručně vyvozené závěry najdete ZDE  
Důkaz: Cataniovu zprávu o nutnosti zavedení regulace a zrušení kriminalizce vědeckého výzkumu a držení drog pro ososbní potřebu a podporu programů snižování rizik schválenou Evropským parlamentem dne 10.12.2004 najdete ve stručně vyvozených závěrech (překlad) ZDE  Návrh implementace Cataniovy zprávy po 10 letech nečinnosti členských zemí  (v angličtině) najdete ZDE
Důkaz: Citujme z důvodové zprávy k trestnímu zákoníku (tisk 410/0, 25.2.2008) "Smyslem tohoto ustanovení není postihnout jednání, které je vykonáváno se záměrem zmírnit negativní psychické, zdravotní a sociální dopady zneužívání návykových látek na jejich uživatele. To odpovídá Národní strategii protidrogové politiky, která stanoví jako jeden z dlouhodobých cílů snížení negativních sociálních a zdravotních dopadů a poškození způsobovaných užíváním drog snížit s tím spojené společenské náklady.", více najdete ZDE

5)  Důkaz z roku 2012, že policie naměřila u uznané odrůdy Finola nadlimitní obsah THC najdete ZDE Policie ČR totiž nemá žádnou právní normu k určení vzorku konopí k měření na obsah THC, což je podrobně doloženo ZDE Konfiskace majetků výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2009 - 2015 najdete ZDE a současně je policií nejen doložena absence jakékoliv právní normy určení reprezetativního vzorku konopí pro měření obsahu THC v cannabis policií, což najdete v řadě rozhodnutí ZDE , ale policie  dokonce potvrdila absenci znalosti váhy zkonfiskovaného cannabis dle zákonných definic při současném doložení údajného překročení limitu obsahu THC v cannabis, kdy přitom do 5.1.2012 a vstupu účinnosti platnosti nařízení vlády č. 3/2012 Sb. a novelizace definice konopí pro trestní právo dle přílohy 1.A.1 vykazovala jako tzv marihuanu a toxikomanický materiál celou rostlinu konopí včetně kořene dle nařízení 455/2009 Sb., příloha 1.A.1., což najdete ZDE. Důkaz: MV ČR pod č.j. MV -141097-7/KM-2014 dne 30.1.2015 odmítá policii přikázat vydat informaci, zda vůbec kdy a pod jakým č.j. policie vydala jí uváděný doporučený pracovní postup měření obsahu THC v cannabis. Dále důkaz, že policie neví, kolik kg vážil zkonfiskovaný cannabis dle zákonných definic (MV – 770090- 5/KM-2015 dne 4.6.2015) a současně vyvozuje porušení trestního zákoníku překročením limitu THC v cannabis a MV ČR na tom nevídí nic špatného ... Dále jsou v dokazu uvedena různá další vyjádření policie a soudu k měření obsahu THC v cannabis - najdete ZDE

6) Negativní důsledky absence právní normy k určení reprezentatitivního vzorku konopí při měření obsahu THC v cannabis policií (hrubé porušení Nařízení ES a čl. 39 Listiny základních práv a svobod). Důkaz: Rozhodnutí přednosty Ústavu soudního lékařství FN Olomouc a soudního znalce v oboru toxikologie doc. RNDr. Petera Ondry, CSc. z roku 2014 a 2013 najdete ZDE  a předního světového vědce cannabis doc. RNDr. Lumíra Hanuše, Dr.Sc. z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě z roku 2015 najdete ZDE   a soudněznalecké vyjádření Přírodovědecké fakulty UP ze dne  10.8.2015 potvrzující výše uvedené posudky, že konoppí vykazuje zcela jiný obsah THC, je-li zcela odlišně určen vzorek k měření obsahu THC, najdete ZDE


7) Prohlášení celosvětové koalice nevládních organizací občanů léčícíh se konopím pro OSN ze dne 7.3.2015  http://imcpc.org/declaration/ o porušování úmluv kriminalizací a prohibicí drog a rezignací vlád na regulaci výzkumu, léčby a osobní  spotřeby drog. Stanoviska vědců a lékařů z celého světa ze dne 18.5.2014, že cannabis je základním lidským právem - http://medical-cannabis-declaration.org/


8) Důsledky velmi tragických dopadů kriminalizace a konfiskací výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a jejího vedoucího Dušana Dvořáka a jeho rodiny s fatálními následky na životech, zdraví, důstojnosti, cti, majetcích a dalších garantovaných právech občanů a doložení spáchání zločinů proti lidskosti prostějovskými orgány činnými v trestním řízení proti členům výzkumu včetně naplnění těžkého zločinu dle odstavce 4 ustanovení § 149 trestního zákoníku jsou uvedeny ve stanoviscích lékařů i soudních znalců z let 2008 2015 na a) http://soudniznalec.blogspot.cz/, b) ve čtyřech ústavních stížnostech vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka (konfiskace 2009 - 2012) na http://artlanguagefactory.blogspot.cz/, c)  v páté ústavní stížnosti č.j. I. ÚS 2431/15 ze dne 7.8.2015 zpracované vedoucím výzkumu ve prospěch kolegy z výzkumu na http://counstitutional.blogspot.cz/ d) v podkladech pro správní rozhodnutí předsedy ÚS č. j. SPR ÚS dne 28.8.2015 na http://evropsky-kartel.blogspot.cz/ a dále e) v trestním podnětu vedoucího výzkumu ze dne 1. 10. 2015 na http://dukazy.blogspot.cz/ a dále f)  v dokumentaci k náhradě škody za zkonfiskovaný výzkum na  http://nahrada-skody.blogspot.cz/ a g) v podkladech pro rozhodnutí vlády a premiéra od roku 2010 -2015 na http://vlada-cr.blogspot.cz/ a h) především pak také z trestních spisů OS Prostějov za první dvě konfiskace č.j. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 na http://octr-prostejov.blogspot.cz/  Klíčové důkazy legality konání vedoucího výzkumu jsou uvedeny souhrnně na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ Od roku 2010 je Českou republikou vedoucímu výzkumu stále nezákonně zamítáno podat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU dokládající porušení práva EU, předběžné otázky jsou uvedeny v angličtině a francouzštině  na http://court-european.blogspot.cz/ Od roku 2014 bez jakéhokoliv odůvodnění odmítané stížnosti (7x) vedoucího výzkumu podávané od roku 2012 Evropskému soudu pro lidská práva s doložením důkazů o porušení článků 2 a 3 Úmluvy o lidských právech (právo na život a zákaz mučení) v angličtině a francouzštině na http://echr-coe-int.blogspot.cz/

9) Počátky světového výzkumu cannabisterapie započaly v padesátých letech 20 století na Univerzitě Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnici v Olomouci mezinárodním sympoziem Konopí jako lék, viz  http://cena-olomouc-cannabis.blogspot.cz/ 

10) Reference na vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Olomoučana Dušana Dvořáka, MMCA najdete na http://dusandvorak.blogspot.cz/