Měření obsahu THC v Cannabis Policií ČR

Nejprve uvedme rozhodnutí MV ČR (bod 7 žádosti, strana 4), kdy je onen doporučený policejní postup měření obsahu THC v cannabis údajně pouze interní informací policie a není ji potřeba vydat veřejnosti, dále následuje instruktážní obrázek, který věc fakticky vysvětlí, dále následuje dvojí odlišné rozhodnutí policie a soudu k měření obsahu THC v cannabis a důkazu neexistence právně závazné normy měření.
 


Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Metodika měření THC v Cannabis

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx

Žádost Open Royal Academy ze dne 7. března 2013.  
Žádost:
Evropská metodika měření THC v konopí v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009 (analogická původní metodice v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999) formuluje na dvou stranách přesný metodický postup měření THC v rostlině konopí. Z odpovědi UKZUZ vyplynulo, že vzhledem k tomu, že na konopí nelze v ČR žádat dotace, je u pěstitelů konopí na ploše do 100m2/občana ke zpracování konopí k vědeckovýzkumným (pokusnickým) účelům, které se nemusí hlásit úřadům a neexistují na to žádné formuláře (viz § 5, odst. 5 a § 29 zákona o návykových látkách) měřen obsah THC v konopí Policií ČR. Nad 100m2/občana pěstitelské plochy pak kontrolu provádí Celní správa pravděpodobně dle výše uvedené evropské metodiky. Sdělte nám proto a) přesný metodický postup policejního měření THC v konopí (zašlete prosím kopii) a uveďte číslo evropské metodiky měření THC policejními orgány po vstupu ČR do EU 1.5. 2004, rovněž tak uveďte, b) zda se tato metodika od roku 2004 do roku 2013 změnila (zašlete prosím kopie, pokud došlo ke změně a uveďte legislativní číslo změněné metodiky).
Odpověď:
K Vašemu dotazu sděluji, že neexistuje žádný závazný právní předpis, který by definoval jak je pracoviště povinno postupovat při analýze konopí. Používaná metodika vychází z metodiky EU o stanovení delta-9-THC, je modifikována tak, aby bylo možné její co nejširší použití (nejen na celé rostliny, ale i na rostlinné fragmenty, drtě, extrakty apod.). U předložených rostlin je zjištěna jejich hmotnost (vážením) jako celku. Potom jsou listové části rostlin a jejich květenství odděleny, rozmělněny, prosítovany sítem č. 2. Část vzorku, která neprojde sítem je přidána ke stonkům. Prosítovaný vzorek (část pod sítem) je zvážen a homogenizován. Z homogenizovaného vzorku je odebrané definované množství, které je analyzováno pomocí plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC-FID). Na základě výsledku procentuálního obsahu delta-9-THC v homogenizovaném vzorku je vypočítán celkový obsah této látky ve vzorku získané homogenizací listové části. Tato hodnota je následně přepočítaná na celkovou hmotnost rostliny s tím, že u hmotnosti stonku a zbytků hrubších částí oddělených sítováním, které jsou ale součástí celkové hmotnosti rostliny, je ale obsah delta-9-THC pro tento přepočet považován za nulový. Tímto způsobem je stanovená hodnota nižší než reálná protože obsah THC je ve stoncích vždy větší než nulový, ale tento podíl delta-9-THC není do stanovení zahrnut. Metodika se v letech 2004-2013 nijak zásadně neměnila.

Žádost:
Odrůdy konopí, které je zakázáno pěstovat, byly pro účely trestního zákoníku § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. definovány v Příloze I., bodu A.1 Nařízením vlády č. 455/2009 Sb. ve znění do 4. 1. 2012. Takovými rostlinami konopí jsou ty, které „obsahují více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny.“ Sdělte, a) zda pracoviště OKTE do roku 2012 provádělo měření THC v konopí z reprezentativních vzorků celého rozemletého množství rostliny konopí včetně kořene, stonků, listí a vrcholíků a b) zda toto měření THC prováděla po vysušení konopí nebo bez vysušení a c) jaká legislativně označená metodika měření THC v konopí k tomuto byla přijata a tuto nám zašlete včetně d) metodiky v souvislosti se změnou výše uvedeného nařízení vlády od roku 2012 a dramaticky odlišnou definicí zakázaných odrůd konopí, viz vládní nařízení č. 3/2012 Sb. v Příloze I., bodu A.1.
Odpověď:
Jak je uvedeno výše, do roku 2012, stejně jako v současnosti, se obsah delta-9-THC ve stoncích a kořenech nestanovuje, pro účely stanovení se obsah delta-9-THC v těchto částech rostliny považuje za nulový (ale reálně není). Při stanovení procentuálního podílu delta-9-THC v celé rostlině se započítává pouze hmotnost oddělených stonků (nadzemní část), hmotnost kořenů se vůbec neuvažuje. Proto je takto stanovený podíl delta-9-THC nižší než reálný (v pachatelův prospěch). Měření se provádí výhradně na vysušených vzorcích. Požadovaná metodika viz výše. Odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen OKTE KŘP Jmk), jako znalecké pracoviště není věcně příslušné řešit právní otázky, legislativní změny nevyžadují změnu metodiky stanovení obsahu delta-9-THC v rostlinách.

Žádost:
Zákon o návykových látkách v § 2, písm. f) používá 3 zcela odlišné definice konopí, tedy také způsobu měření THC, kdy definuje rostlinu konopí a)jako kvetoucí vrcholík, b)plodonosný vrcholík a c)celou nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík. Sdělte, na základě jakého legislativního opatření je Policií ČR použita přiměření THC v konopí a) definice k měření THC dle trestního zákoníku, b) kdy podle zákona o návykových látkách a c) která ze tří definic konopí dle ZoNL je – a na základě jaké legislativní úpravy – platná pro měření THC v konopí policisty OKTE.
Odpověď:
OKTE KŘP Jmk, jako znalecké pracoviště, není gesčně příslušné řešit právní otázky. Současná legislativní úprava nevyžaduje rozlišovat, zda je vedeno trestní řízení podle ustanovení trestního zákoníku, nebo podle zákona o návykových látkách.

Žádost:
Zákon o návykových látkách v § 15, písm. f) zakazuje bez povolení „získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis)“, čili tzv. výrobu drog z konopí. Při vědomí § 5, odst. 5a § 29 zákona o návykových látkách nám prosím sdělte přesný technický postup, na základě kterého občané i Policie ČR poznají, že došlo k porušení § 15, písm. f) ZoNL a jsou tedy neoprávněně vyráběny konopné drogy a tento technický předpis nebo metodický postup nám prosím zašlete.
Odpověď:
OKTE KŘP Jmk, jako znalecké pracoviště, není gesčně příslušné řešit právní otázky.
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor kriminalistické techniky a expertiz
                                                                  
Frýdek-Místek 25. červenec 2014
                                                                                    
                                                                                               
Sdělení
V roce 2004 se Česká republika stala součástí Evropské unie. Vyvstala tak povinnost daná ustanovením článku 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999 a čl. 7b nařízení (ES) č. 2316/1999, která ukládá státním orgánům vytvořit systém pro ověřování obsahu Δ9-THC v odrůdách konopí setého. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní referenční laboratoř byla pověřena Ministerstvem zemědělství ČR k provádění zkoušek na stanovení obsahu Δ9-THC v konopí.
Doporučený postup přípravy a měření vzorků konopí na obsah Δ9-THC - odebrané vzorky konopí se vysuší, poté jsou zbaveny stonků a semen, které obsahují toxikologicky nevýznamné množství Δ9-THC a umlety na polojemný prášek. Takto připravený vzorek se extrahuje hexanem, s přídavkem vnitřního standardu squalanu, v ultrazvukové lázni. Po odstředění je možno supernatant nastřikovat do plynového chromatografu s detektorem FID. Kvantitativní vyhodnocení se provede metodou vnitřního standardu.
Odběr vzorku konopí a jeho úprava ke zpracování na OKTE Frýdek-Místek je v souladu s pracovním postupem vydaným Kriminalistickým ústavem Praha. Obdobným způsobem postupuje i Národní referenční laboratoř.
Usušený rostlinný materiál je zbaven stonků a semen, podrcen a homogenizován. Takto připravené vzorky rostlinného materiálu se extrahují v toluenu a obsah Δ9-THC je měřen na plynovém chromatografu s plamenoionizačním detektorem (GC/FID) na přístroji HP 6890 s teplotním programem od 60 °C do 300 °C s využitím kalibrace na vnitřní standard eikosan n-C20.
Procentuální obsah Δ9-THC je vztahován na hmotnost usušené rostlinné hmoty (listy a vrcholíky).
V případě nutnosti přepočtu obsahu Δ9-THC na celkovou rostlinnou hmotu (listy, vrcholíky a stonky), je toto možné provést na základě žádosti dožadujícího policejního orgánu, neboť veškerý rostlinný materiál (listy, vrcholíky a stonky) jsou uskladněny v režimovém skladu MTZ ve Frýdku – Místku.
V zákoně č. 167/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů je v § 2 pojmy písmeno f) jasně stanoveno, co je považováno za konopí pro účely tohoto zákona. Citujeme §2 písm. f: „konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík.

Vyřizuje: Rabinský
mjr. Ing. Jan Aufart
                                                        vedoucí odboru

Měření obsahu THC v Cannabis dle Krajského soudu v Brně
 


Česká republika  - Krajský soud v Brně
* Rooseveltova 16, 601 95  Brno, ( 546 511 111, fax 546 513 362,
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Naše značka: Si 65/2012                                                                V Brně dne 20.2.2012 
Vážený pan
Mgr. Dušan Dvořák
Tylova 2
779 00 Olomouc
Vážený pane,
Krajský soud v Brně obržel prostřednictvím elektronické pošty dne 11.2.2012 Vaše podání, datované dnem 10.2.2012, a posléze poštou dne 14.2.2012 podání stejného znění, které má náležitosti žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Váš dotaz směřuje do odvolacího řízení, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 3To 25/2011, ve kterém jste figuroval jako obžalovaný. Konkrétně požadujete zaslání informace, z jakého právního dokumentu zdejší soud vycházel při schválení policejního měření THC v rostlině konopí.
K Vašemu podání sděluji, že metoda kvantitativní analýzy konopí, tj. stanovení množství D-9-THC, používaná u Policie ČR, vychází z doporučené metodiky Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu „UNODC – Recommended methods for testing cannabis – Manual for use by national narcotics laboratories ST/NAR/8“. Manuál je veřejně dostupný na adrese:http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications_manuals.html
Jedná se tedy o celosvětově používanou, standardizovanou a validovanou metodu.  
Na znaleckých pracovištích Policie ČR je dále přijat a udržován systém kontroly a řízení kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 17025:2005.
S pozdravem
                                                                   Mgr. Miroslava Sedláčková
  asistentka předsedy Krajského soudu v Brně                                                         
 


                                                         


 xxxxx