Rozhodnutí UNMZ ČR ze dne 12.9. 2014 č.j. 08780/5000/2014


Nejprve citujme žádost o informace k nenotifikaci.
Následně uveďme rozhodnutí potvrzující nenotifikaci.
Následuje zcela explicitní vyjádření, že zákon měl být notifikován

solo.epsÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI,

METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
 
č.j. 02296/1200/2015-002


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, předseda správní rady


Vážený pane Dvořáku,

v odpověď na Váš e-mail ze dne 17. 2. 2015

(žádající doplňující informace k rozhodnutí UNMZ ze dne 12.9.2014 č.j. 08780/5000/2014 – viz scan na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/rozhodnuti-unmz-cr-ze-dne-129-2014-cj.html potvrzující (také od r. 20004!!!) nenotifikaci novelizace výroby cannabis dle novelizace ZoNL zákonem cannabis do lékáren č. 50/2013 Sb., dle povinnosti Směrnice 98/34/ES a tedy jeho neúčinnost - nevymahatelnost dle ustálené judikatury Soudního dvora EU, viz čtyři rozsudky SDEU na  http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ - doplněno žadatelem jako veškerý text kurzivou a tučně a podtrženě, stejně jako vědomě mylná rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ČR, neboť věc šlo ověřit z odkazované veřejné databáze TRIS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, II. ÚS 664/12 (první   konfiskace a odsouzení předsedy Cannabis is The Cure,z,s a vedoucího výzkumu Konopí je lék Dušana Dvořáka, MMCA), IV.ÚS 4859/12 (druhá konfiskace a obžaloba), II. ÚS 1311/13 (třetí konfiskace a obvinění) a II.ÚS 289/14 (čtvrtá konfiskace a obvinění, pátá konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově z 3.9.2014 dosud nebyla rozhodnuta předat k obvinění, právě je u nejvyššího soudu dovoláním napadáno mylné ochranné opatření v zabrání majetku z konfiskace 2010 a všechna řízení jsou u OS v Prostějově v obnově celého řízení, nejblíže s termínem trestního řízení dne 9.dubna 2015 )

 uvádíme následující:


I. žádost o informace a stanovisko
Rozhodnutím vašeho úřadu ze dne 12.9.2014 č.j. 08780/5000/2014 nám bylo sděleno, že v rámci notifikace novelizace zákona o návykových látkách zákonem č. 273/2013 Sb. u Evropské komise pod č.j. 2012/329/CZ nebyly notifikovány změny ustanovení §§ 15, pism e), 24 a) a 24 b)  zákona o návykových látkách. Ministerstvo zdravotnictví nám však dne 9.1.2015 pod č.j. MZDR 64818/2014/TIS sdělilo, že notifikovalo všechna ustanovení zákona o návykových látkách s povahou technického předpisu včetně §§ 15, pism e), 24 a) a 24 b). Sdělte nám prosím vaše stanovisko k této věci. Byly nebo nebyly daná výše uvedená  novelizovaná (zákonem č. 50/2013 Sb.) ustanovení zákona notifikována?

 Ad1) Notifikace 2012/0329/CZ - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,  o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů – ohledně § 15 uvádí následující:
“V § 15 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).
V § 15 písm. d) se za slova „Papaver somniferum“ vkládá slovo „L.“.
Z uvedeného vyplývá, že text § 15 písm. e) návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se věcně nezměnil, pouze došlo ke změně písmene.
Notifikace 2012/0329/CZ obsahovala ustanovení § 24 písm. a) a § 24 písm. b) s tím, že u § 24 písm. b) nedošlo k věcné změně – viz níže. Konkrétně k § 24 uvádí notifikace 2012/0329/CZ následující:
“Nadpis § 24 zní: „Konopí, koka a mák setý“.
V § 24 písm. a) se za slova „ze skupiny tetrahydrokanabinolů“ vkládají slova „;  zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro uchování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti vymezené v povolení k zacházení“.
V § 24 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
         „c) pěstovat odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou ve slámě ze      
       suchých tobolek obsahovat více než 0,8 % morfinu; tento zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro uchování genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti.“.
V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající makovinu je povinna zabezpečit, že makovina nebude zneužita pro nelegální výrobu návykových látek.
(3) Osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající makovinu je dále povinna neprodleně oznámit místně příslušnému oddělení Policie České republiky veškeré podezřelé okolnosti, zejména vstup cizích osob do porostu, nařezání makovic, odcizení makovic nebo neobvyklé objednávky nebo operace, jež naznačují, že makovina může být zneužita k nelegální výrobě návykových látek.
(4) Makovina vypěstovaná na území České republiky musí být vyvezena nebo zneškodněna anebo zpracována tak, aby obsažené návykové látky nebylo možné použít nebo získat dostupnými prostředky.“.

II.žádost
Přestože výklad unijního práva náleží do pravomoci Soudního dvora EU, sdělte nám prosím vaše stanovisko, zda dle názoru vašeho úřadu představují ustanovení zákona o návykových látkách týkající se výroby cannabis s limitem či bez limitu účinných látek technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 3, 4 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Jedná se nám o ustanovení týkající se pěstování a zpracování (zacházení) cannabis.
 Ad 2) Podle našeho názoru je zákon o návykových látkách týkající se výroby cannabis technickým předpisem podléhajícím notifikaci podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
 S pozdravem,
                                                                                                                                    Irena Lopojdová
                                                                                                                     Odbor mezinárodních vztahů
                                                                                                                                   Tel.: 224 907 139   

Vyřizuje Marta Votrubcová
asistentka předsedy
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví
www.unmz.cz
xxxx